جامعه شناسی شرقی Oriental Sociology
                   کانون هم اندیشی و بازاندیشی در مسائل جامعه و جامعه شناسی

                                    www.orientalsociology.ir

 

 

"اینجا سرزمین اندیشه هاست؛ لطفاً با حضور خرد وارد شوید؛ جامعه شناسی شرقی مقدم شما را گرامی می دارد؛ به امید "پاکی و پیشرفت همگانی در بستر جامعه ای امن و آگاه"

 

کتابخانه جامعه شناسی شرقی
فرازهایی از نوشتارها
ایمان مطلق به حقیقت وضعیت موجود تنها وهمی است که انسان و جامعه اش را از رسیدن به وضعیت والای ممکن باز می دارد.(فرهنگ و حقایق اجتماعی)

همچنانکه نماز ستون دین است "مسئولیت اجتماعی" هم ستون جامعه است. ایندو از هیچ کس و در هیچ شرایطی ساقط نمی شوند!

یک جامعه شناس باید همواره چنان بگوید که در عین حال که به هیچ کس برنخورد به همه بر بخورد! و این یعنی با هیچ کس کار نداشته باشد اما با همه کار داشته باشد! اینست سختی کار یک جامعه شناس که خود از ماهیت دوپهلوی پدیده های اجتماعی بر می خیزد.

مشکل اساسی در هم اندیشی های ما "حاکمیت قلبها و تبعیت عقلها" یمان است؛ اینست که "با دل به سراغ انديشه ها مي رويم و با خرد دنبال دل"! (آیین هم اندیشی)

منظور از "حقايق اجتماعي" راستي ها و درستي هاي مورد قبول جامعه است و منظور از "وقايع اجتماعي" هر آنچه صرفنظر از حقايق اجتماعي در جامعه رخ مي دهد. (نوشتار حقایق اجتماعی و وقایع اجتماعی 1)

در رابطه با حقايق اجتماعي جامعه افراد را مي توان به لحاظ تئوريک حداقل در چهار گروه در نظر گرفت: "اصحاب وفاق"، "اصحاب نقاب"، "اصحاب نفاق" و "اصحاب فراق". (حقایق اجتماعی و وقایع اجتماعی 2)

در رأس قرار گرفتن جامعه شناسی نبايد بمفهوم اهميت و حاکميت و تعيين کنندگي بيشتر آن علم نسبت به علوم ديگر قلمداد شود بلکه تنها بايد بمفهوم "سرانجام رساننده" يا "تمام کننده" ی آنها مطرح باشد. (جامعه و جامعه شناس1)

آنها که درازکش آسمان را می نگرند تنها بهرشان از عصر جدید دیدن هواپیمایی ست که از فراز می گذرد، اما آنها که بیدار و برخاسته جهان را می نگرند همانها هستند که با هواپیما از آسمان می گذرند! (چرا جامعه شناسی شرقی؟)

عنوان "جامعه شناسي شرقي" نه در جهت مقابله جویی يا انکار و ضديت با "جامعه شناسی غربی" بلکه تنها ازين باب انتخاب شده است که چنین باور دارم که جوامع غیر غربی از جمله ايران بايد جامعه شناسي شان بنوع ديگري از آنچه در غرب جريان دارد رقم بخورد؛ خاص خویش و ساخته و پرداخته ی خویش و درخور و دربرگیرنده ی مسائل اجتماعی گوناگون خویش! (چرا جامعه شناسی شرقی؟)

فرهنگ از نظر جامعه شناسی شرقی یعنی "پندار،گفتار و کردار موافق با حقایق اجتماعی جامعه". (در ایستگاه فرهنگ 4)

نقدگرایی از همان ابتدا در بطن جامعه شناسی بوده است؛ جامعه شناس بی نقد، شیر بی دندانی ست که تنها بدرد محافظه کاری و نوازش می خورد.(مخاطبم کیست)

زبان جامعه شناسی شرقی "معمولانه" است چون "فرهنگ محور" است؛ در حوزة فرهنگ نیازمند "عمل عمومی" هستیم و این خود تابع "فهم عمومی" است پس باید در سطح فهم عموم سخن گفت.(مخاطبم کیست)

همه باید بدانیم آنگاه که از ایران و ایرانی بخوبی یاد نشود هرچه که باشیم مصداق مشت نمونة خروار خواهیم بود؛ مگر اینکه کلاً ایرانی بودن خود را انکار کنیم که در اینصورت به یقین به "هیچ اندر هیچ" تبدیل خواهیم شد! اما اگر در سراسر دنیا ذکر خیر ایران و ایرانی باشد حتی اگر هیچ چیزی هم نداشته باشیم تنها به صرف اینکه ایرانی هستیم خیلی چیزها خواهیم داشت!

ما ایرانیان از ناسزاوارترین رفتارهای اجتماعی مان یکی هم اینست که در روابط اجتماعی مان متأسفانه انگشت اتهام آورمان بیش از ذهن حقیقت یابمان کار می کند آنسان که گاه مرکب منظور یکدیگر را به باغی می رانیم که هیچ از آن علوفه نخورده است!

اصولاً واژة آزادی قایق آواره ایست رها شده در اقیانوس بی کران و متلاطم اغراض و امیال بشری که تا کنون نه سکون داشته است و نه ثبات و نه سلامت! بعد از اینش را خدا می داند!

واقعیت بهرحال چشمة جوشانی است که هرکس به هر نحو که از آن بگریزد مجبور خواهد بود با ابهام و خیال خودش را سیراب کند!

انجام هرکاری هول و هراسهای خاص خود را دارد و پایان نامه نویسی هم هینطور! شما از همان ابتدا که وارد دانشگاه می شوید ته ذهنتان خواسته یا ناخواسته به پایان نامه نویسی می اندیشید و هرچه پیشتر می آیید این اندیشة خوف انگیز بیشتر و بیشتر می شود تا اینکه ترمهای آخر همچون کوهی پیش می آید و تمام قد در مقابل چشمانتان می ایستد!
خدایا چطور خواهد شد؟ از کجا باید شروع کنم؟ پیش چه کسی باید بروم؟ با چه کسی کار کنم بهتر است؟ چه موضوعی باید انتخاب کنم؟ آیا از پسش برخواهم آمد؟ منکه آمار نمی دانم! منکه کامپیوتر نمی دانم اصلاً کامپیوتر ندارم ! روش تحقیق هم که خوب نمی دانم؟ هرچه هم تا حالا خوانده ام انگار باد هوا بوده است و حالا هم هیچ چیزی در چنته ندارم؟ پس چطور خواهد شد؟ و ...
کارهای انجام شده و پایان نامه های صحافی شدة دیگران را که می بینی- بخصوص جداول و نمودارها و بخشهای آماری آنرا، ناخواسته نگرانی در تمام وجودت موج می زند که خدایا یعنی من هم می توانم در این حد کار کنم! یعنی می شود روزی من هم کارم را اینطوری صحافی شده در دست بگیرم! ...
بله! اینها ترسها و دلهره ای واقعی هستند که کم و بیش بر هر پژوهشگر تازه کاری مستولی می شوند و مدتها در ذهن و وجود او آشوب بپا می کنند! اما باید دانست که منشاء همة این ترسها و دلهره ها نادانستنها و ناآگاهی هایی است که باید هرچه سریعتر با عنصر دانایی و آگاهی جایگزین شوند.
پس شما وجود آنها را به حساب ضعفی استوار در وجود خود نگذارید حتی لازم نیست نگران مبارزه با آنها و غلبه بر آنها باشید؛ هیچ نیازی به این کارها نیست شما همینکه به دانسته ها و آگاهیهای لازم برسید آنها ناگزیر ذهن شما را ترک خواهند گفت. در حقیقت اینجا قضیة «دیو چو بیرون رود فرشته برآید» نیست، بلکه دقیقاً برعکس است یعنی فرشته که آید دیگر جایی برای دیو نخواهد بود.
در واقع آنچه شما را می ترساند "ناآگاهی است و نه نالایقی" پس ناشیانه انرژی خود را با نبرد در دو جبهه هدر ندهید بلکه ماهرانه تمام توان خود را در آنجا که باید، متمرکز کنید و نتیجه بگیرید؛ یعنی در جبهة کسب دانش و آگاهی! این یک استراتژی تحصیلی است!
مجموعه نوشتارهایی که تحت عنوان "راهنمای پایان نامه نویسی" در این وبسایت به دوستداران علم و پژوهش ارائه خواهد شد در واقع تلاشی است در این راستا تا با ارائة دانسته ها و آگاهیهای لازم شما را از شّر ترسها و دلهره های واقعی اما بیهوده رها ساخته، راهی روشن و مطمئن برای انجام پژوهشهایی بمراتب اصولی تر پیش پایتان پهن سازد.
در این راستا به تمام مراحل کار پژوهشی توجه شده است پس این راهنما از اول تا آخر گام به گام شما را در امر خطیر پایان نامه نویسی همراهی خواهد کرد. به این ترتیب شما "روش تحقیق" یا "روش پژوهش" در علوم اجتماعی را که به سبکی جدید ارائه می شود به آسانی فرا خواهید گرفت البته به شرط آنکه اطلاعات زمینه ای لازم را در این خصوص دارا بوده باشید و در پیگیری و آموختن دقیق تمام مطالب جدّی بوده باشید!
با اینحال این راهنما هرگز شما را از مطالعات بیشتر در این زمینه بی نیاز نخواهد کرد؛ اگرچه تلاش بر اینست که تا حد ممکن مطالب و مفاهیم مورد نیاز شما به زبانی ساده و کاربردی بیان شوند اما این بمعنای این نیست که شما تضمیناً همه چیز را از این طریق فرا بگیرید! فراموش نکنید که هرگز نمی توان همه چیز را از یک منبع بدست آورد اصلاً ماهیت دانشجویی و پژوهشگری ایجاب می کند که شما همیشه در جستجوی منابع بیشتری برای افزایش کیفیت کارتان باشید.
در هر صورت این راهنما هم تنها بعنوان یکی از آن منابع در دسترسی شما قرار می گیرد تا همراهی مطمئن باشد برای شما که با قوّت قلب به سراغ کارهای پژوهشی خویش بروید و با تسلط کافی از بهینه انجام دادنش لذت ببرید. مطمئن باشید اگر خوب از این راهنما استفاده کنید بتدریج نقاط ضعف شما یعنی آن بخشهایی که روزی برایتان حتی بخاطر آوردنش هم هولناک بود به نقاط قوت شما تبدیل خواهند شد.
مطالب این راهنما در سه بخش جداگانه ارائه می شوند: 1- بخش بحثهای ضروری 2- بخش پژوهشی 3- بخش نگارشی.
توصیه می شود هیچ بخشی از نوشتارها را نخوانده رها نکنید چه در هر بخش اهداف خاصی نهاده شده است تا حد ممکن نقاط ضعف احتمالی شما در هر بعد مورد پوشش قرار بگیرد.
سعی بر این بوده است که بدلیل نشر الکترونیکی مطالب، نوشتارها کوتاه باشند تا موجب خستگی و آزردگی خاطر خواننده نگردند. توصیه می کنم از مطالعة آنلاین نوشتارها پرهیز کنید؛ شما می توانید نوشتارها را که به ترتیب اضافه خواهند شد ذخیره کنید و در سر فرصت به مطالعة آنها بپردازید.
و بالاخره اینکه تمامی مطالب این راهنما مدام در معرض بازنویسی و بازنگری و احیاناً تغییرات لازم خواهند بود تا هرچه بیشتر از موارد ضعف و مصادیق خطا پیراسته گردیده و با یاری خداوند و به تذکرات صائب دوستان صاحبنظر بر کمالات آن افزوده گردد. نشر در دنیای مجازی بدلیل شرایط خاص خود هیچگاه از نقص و خطا بدور نخواهد بود پس آنگاه که ضعفی مشاهده کردید متذکر شوید و آنگاه که توصیه ای به ذهنتان رسید حتماً با ما در میان بگذارید.

 

 موضوع: روش پژوهش در علوم اجتماعی- روش تحقیق در علوم اجتماعی- راهنمای پایان نامه نویسی در علوم اجتماعی- راهنمای پژوهش در علوم اجتماعی

لینک نظردهی

 

درباره وبسايت

"جامعه‌شناسی شرقی" پایگاه اندیشه‌های اجتماعی و تفکرات جامعوی یک جامعه‌شناس شرقی-ایرانی است که با شعار "پاکی و پیشرفت همگانی در بستر جامعه‌ای امن و آگاه"، از موضعی کاملا مستقل می‌کوشد با هویتی شرقی "بازاندیشانه و آزاداندیشانه" از یک‌سو به تجزیه و تحلیل علم‌الاجتماعی بپردازد که اساساً ساخته و پرداختۀ غرب است و از سوی دیگر به مطالعۀ انتقادی و هدف‌گرایانۀ جامعه‌ای بپردازد که دیریست دوران گذار خویش را سپری می‌کند و اینک لبریز از مسائل جامعوی گوناگون گردیده است.
بدیهی‌ست که در این راستا جامعه‌شناسی شرقی بی‌نیاز از هم‌اندیشی‌های گسترده و عالمانه نخواهد بود فلذا از دوستان صاحب‌نظر در زمینه‌های گوناگون انتظار می‌رود نقدها و نظرات عالمانۀ خویش را از جامعه‌شناسی شرقی دریغ نفرمایند.
جهت ارتباط با مدیریت وبسایت می‌توانید با یکی از گزینه‌هاي زیر مکاتبه فرمایید: orientalsociology@ymail.com
2011shiran@gmail.com
shiran.1390@mihanmail.ir
OrientalSociology@facebook.com
ir.linkedin.com/in/hosseinshiran
Viber: 09204503398

امکانات وبسايت